فیلم آموزشی دروس مهندسی | وارد شوید | ثبت نام کنید

تخفیف

 

سلام دوستان عزیزم 

در این آموزشها هدف اصلی ما کمک به دوستان عزیز در جهت یادگیری هرچه بهتر دروس مهندسی است. برای اینکه دوستان عزیز بتوانند از آموزشها بیشتر استفاده کنند، کد های تخفیفی  به صورت زیر در نظر گرفته شده است. 

 

کد تخفیف ۱۰ (۱۰ درصد تخفیف) برای خریدهای ما بین ۲۰ هزار تومان تا ۵۰ هزارتومان

کد تخفیف ۱۵ (۱۵ درصد تخفیف) برای خریدهای ما بین ۵۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان

کد تخفیف ۲۰ (۲۰ درصد تخفیف) برای خریدهای ما بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان

کد تخفیف ۲۵ (۲۵ درصد تخفیف) برای خریدهای ما بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان

کد تخفیف ۳۰ (۳۰ درصد تخفیف) برای خرید های ما بین  ۵۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان