فیلم آموزشی دروس مهندسی | وارد شوید | ثبت نام کنید

فصل اول معادلات دیفرانسیل

فصل اول معادلات دیفرانسیل

 

 

 

 

مطالبی که در فصل اول معادلات دیفرانسیل یاد میگیریم شامل:

مفهوم معادله دیفرانسیل

انواع معادلات دیفرانسیل

بررسی اینکه چه موقع معادله دیفرانسیل یک معادله دیفرانسیل معمولی است

بررسی اینکه چه موقع معادله دیفرانسیل یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است

بررسی مرتبه معادله دیفرانسیل

بررسی خطی یا غیر خطی بودن معادله دیفرانسیل

مفهوم جواب یک معادله دیفرانسیل

بررسی جواب عمومی و خصوصی یک معادله دیفرانسیل

مفهوم دسته منحنی ها (خانواده ای از منحنی ها) و ارتیاط دسته منحنی به معادله دیفرانسیل

نحوه تشکیل یک معادله دیفرانسیل

فصل اول معادلات دیفرانسیل

مطالبی که در فصل اول معادلات دیفرانسیل یاد می گیریم شامل:

مفهوم معادله دیفرانسیل

انواع معادلات دیفرانسیل

بررسی اینکه چه موقع معادله دیفرانسیل یک معادله دیفرانسیل معمولی است

بررسی اینکه چه موقع معادله دیفرانسیل یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است

بررسی مرتبه معادله دیفرانسیل

بررسی خطی یا  غیر خطی بودنمعادله دیفرانسیل

مفهوم جواب یک معادله دیفرانسیل

بررسی جواب عمومی و خصوصی یک معادله دیفرانسیل

مفهوم دسته منحنی ها (خانواده ای از منحنی ها) و ارتباط دسته منحنی به معادله دیفرانسیل

نحوه تشکیل یک معادله دیفرانسیل